การขอเอกสารออนไลน์สำหรับครู

การขอเอกสารออนไลน์สำหรับครู

รายการที่สามารถขอเอกสารได้มีดังนี้

1. ขออนุญาตทำใบรับรองการทำงาน

2. ขออนุญาตทำใบรับรองเงินเดือน

เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์
สามารถโอนชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล
เลขที่บัญชี : 9197008338 ชื่อบัญชีมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ (โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา) โทร. 02-630-6063