ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ

in About
Hits: 2017

ลำดับนาม อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
 อดีต-ปัจจุบัน 

ครูนวม วานิชโช บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมาย ซิสเตอร์สดับ พงศ์ศิริพัฒน์
ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่
พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2525
     
     

ซิสเตอร์สมพิศ  กตัญญู บาทหลวงชุมภา  คูรัตน์ ซิสเตอร์สมพร  กตัญญู
ครูใหญ่ ครูใหญ่ ครูใหญ่
พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2538
     
     
ซิสเตอร์รุณณี  วันมีเงิน ซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์  ทรัพย์อัประไมย ซิสเตอร์กฤษฎี  ชื่นชมน้อย
ครูใหญ่ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
.. 2538 - .. 2541 .. 2541 - .. 2544 .. 2544 – .. 2546
     
     
ซิสเตอร์ดรุณี  ศรีประมงค์ ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา  เวชยันต์ ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา  เวชยันต์
ผู้อำนวยการ ครูใหญ่ ผู้อำนวยการ
.. 2546 – พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550 พ.ศ.2550  พ.ศ. 2554
     
     
 
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์  งามสุทธา
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ 
พ.ศ. 2554 - 2558 พ.ศ. 2558  2564 พ.ศ. 2564  ปัจจุบัน