ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

in About
Hits: 1565

ลำดับนามผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อดีต - ปัจจุบัน
 

บาทหลวงสวัสดิ์  กฤษเจริญ บาทหลวงทองดี กฤษเจริญ บาทหลวงวิลเลียม ตัน
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2514
        
     
บาทหลวงดาเนียล  วงศ์พานิช บาทหลวงคมทวน  มุ่งสมหมาย บาทหลวงสังวาลย์  ศุระศรางค์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2526
     
บาทหลวงชุมภา  คูรัตน์ บาทหลวงสนัด  วิจิตรวงศ์ บาทหลวงปิยะ  โรจนะมารีวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2537    พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 
     
บาทหลวงสำรวย  กิจสำเร็จ บาทหลวงเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช บาทหลวงคมทวน  สุขสุทิพย์      
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2549 ผู้จัดการ
พ.ศ. 2542– พ.ศ.2546 ผู้จัดการ พ.ศ.2546 - พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 -พ.ศ. 2549
     
บาทหลวงทวีศักดิ์  กิจเจริญ บาทหลวงสุรสิทธิ์  ชุ่มศรีพันธุ์ บาทหลวงณรงค์  รวมอร่าม
ผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ผู้รับใบอนุญาต  พ.ศ.2552 - 2554 ผู้จัดการ
ผู้จัดการ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ผู้จัดการ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553
     
   
ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์ ดร.น้ำทิพย์ งามสุทธา 
ผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการ 
พ.ศ. 2554-2558 พ.ศ. 2558-2564 พ.ศ. 2564–ปัจจุบัน