ข้อมูลทั่วไป

        โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดแนว
     ปรัชญาการจัดการศึกษาคาทอลิก  เปิดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
     ประถมศึกษา ระดัมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรในระดับมัธยมตอนปลาย
 

อักษรย่อของโรงเรีย->   อสศ. / A.S.
 
ปรัชญาโรงเรียน->   การศึกษา คือ แสงสว่างของชีวิต
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน->   รักและรับใช้
 
สถานที่ตั้ง->  
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตั้งอยู่เลขที่ 22-23 ซอยเจริญกรุง 40  
ถ.เจริญกรุง  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  บนเนื้อที่ 7-8 ไร่
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน->


 

 
อสศ.          หมายถึง  อักษรย่อของคำว่า “อัสสัมชัญศึกษา”
วงกลมใน   หมายถึง  เราอยู่ในโลกของการจัดการศึกษา การศึกษา
                               จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้ทันเหตุการณ์
วงกลมนอก หมายถึง โลกภายในของโรงเรียนจะต้องสัมผัส เป็นไป
                                อย่างกลมกลืนกับโลกภายนอกที่อยู่รอบตัวเรา
                                คือระบบการจัดของหน่วย
งานที่เราต้อง
                                สังกัดอยู่
กิ่งราชพฤกษ์ หมายถึง ความสามัคคี ความร่มเย็น
 
สีประจำโรงเรียน->  
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความผ่องใสของจิตใจ
สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีพลัง
 
โครงสร้างอาคาร->   ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง ได้แก่
อาคารเรียน 5 ชั้น 2 หลัง อาคารมารีอา และอาคารปีกมารีอา
อาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง อาคารเซซีรีอา
อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง อาคารเทเรซา
อาคารเรียนกิจกรรม-ห้องประชุม 1 หลัง อาคารเลโอแปรูดอง เปิดใช้งาน ปี 2549
อาคารเรียน 6 ชั้น 1 หลัง อาคารเลโอแปรูดอง เปิดใช้งาน ปี 2549
มีห้องเรียน  58 ห้อง  ห้องกิจกรรม  30 ห้อง รวมทั้งสิ้น  88 ห้องเรียน
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์->   1.จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต

4. ใฝ่เรียนรู้

3. มีวินัย

5. อยู่อย่างพอเพียง  สามารถพัฒนาตนเองและผู้อื่น
6. มีความเพียรทนและมุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย  สุภาพ 
8. มีจิตสาธารณะ  รักและรับใช้
9. มีความเป็นหนึ่งเดียว
10 เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น