foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

       
  ลูกศิษย์อัสสัมชัญศึกษา สุดยอดคนเก่ง
    นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้เข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรม สพม. เขต 2 กรุงเทพฯ

การแข่งขัน: คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ม.1 – ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขัน: คัดลายมือสื่อภาษาไทย   ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ม.1 –ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA   ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขัน: เรียงถ้อยร้อยความ   ม.1– ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 การแข่งขัน: เรียงถ้อยร้อยความ    ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย   ม.1 – ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท)  ม.1– ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

 

การแข่งขัน: ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)   ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์    ม.4– ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: การประกวดโครงงาน   วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์           ม.1– ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: การแสดงทาง           วิทยาศาสตร์ (Science Show)   ม.1– ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4– ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   ม.1 – ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

 

 

การแข่งขัน: การประกวดเล่านิทานคุณธรรม   ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

 

การแข่งขัน: การประกวดมารยาทไทย   ม.1– ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: การประกวดมารยาทไทย   ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: คีตะมวยไทยม.1 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: ศิลป์สร้างสรรค์         ม.1– ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: ศิลป์สร้างสรรค์            ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

 

การแข่งขัน: วาดภาพระบายสี        ม.1 –ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: วาดภาพระบายสี          ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: เขียนภาพไทยประเพณี   ม.1 –ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: เขียนภาพไทยประเพณี   ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกณรงค์    ม.1 –ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกณรงค์  ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: วาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.1 –ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: วาดภาพลายเส้น (Drawing)  ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: เล่านิทาน (Story Telling)  ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: Multi Skills Competition  ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: ละครสั้น (Skit)          ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: ละครสั้นภาษาจีน       ม.4– ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)  ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

 

การแข่งขัน: การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

 

การแข่งขัน: ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4– ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: การประกวดโครงงานอาชีพ  ม.4– ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

การแข่งขัน: การจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1– ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

 

 การแข่งขัน: การจัดถาดสวนแก้ว   ม.4– ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

 

       

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved