Assumptionsuksa School - กิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AS School

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โทร. 02-630-6063

26 ก.ค. 61

แห่เทียนพรรษา

 

ประมวลภาพ

10 ส.ค. 61

กิจกรรมวันแม่ 

  ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พิธีเทิดพระคุณแม่ พิธีเปิดห้องสมุดระดับประถม   ประมวลภาพ 

13 ก.ค.61

เด็กปฐมวัยปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ

 

ประมวลภาพ

20 ก.ค. 61

ทัศนศึกษา ป.1 - 3

 

ประมวลภาพ

5 ก.ค.61

ดูเม็กซ์

     

ประมวลภาพ

28 มิ.ย 61

วันสถาปนาลูกเลือ

  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี...      ประมวลภาพ 

25 - 29 มิ.ย. 61

สัปดาห์ภาษาไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ภายในงานมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้หลากหลาย...    ประมวลภาพ 

20 มิ.ย. 61

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเขต 1

 คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเขต 1 

ประมวลภาพ 

20 มิ.ย. 61

ต้านยาเสพติด-ขับขี่ปลอดภัย 

  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดกิจกรรมหยุดยั้งยาเสพติด และอบายมุข โดยมีซิสเตอร์ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู นักเรียน  เข้าร่วมในพิธี...    ประมวลภาพ 

19 มิ.ย. 61

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก

 

ประมวลภาพ

 
14 มิ.ย. 61

ไหว้ครู

 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการระลึกถึงบุญคุณของครู และความผูกผันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี...     ประมวลภาพ

13 มิ.ย. 61

ประชุมสามัญประจำปี 2561

 คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ...

ประมวลภาพ 

8 มิ.ย. 61

สมโภชพระหฤทัยพระเยซู

 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนด้วยความรัก เมตตา  มีอิสรภาพในการปฏิบัติความดี...     ประมวลภาพ

5 มิ.ย. 61

วันสิ่งแวดล้อม

 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมารีอาโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการตอบคำถามและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...   ประมวลภาพ

3 มิ.ย. 61

สมโภชพระวรกายและพระโลหิต

 อาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า คณะครู และนักเรียนคาทอลิกของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเข้าร่วมพิธี...     ประมวลภาพ

3 มิ.ย. 61

โบว์ลิ่ง

 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดงานโบว์ลิ่งการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ในด้านการศึกษา และหาทุนค่ารักษาพยาบาลและกิจกรรมอื่นๆ...      ประมวลภาพ

   26 พ.ค. 61

ประชุมผู้ปกครอง (นักเรียนเข้าใหม่)

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย– มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี...   ประมวลภาพ

  18 พ.ค. 61

กิจกรรมน้อมจิตคารวะ

 กิจกรรมน้อมจิตคารวะ พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 และพิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธานในพิธี ....   ประมวลภาพ

   18 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ม.1 - 3

 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6...    ประมวลภาพ

  17 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ม.6

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และ 4 อาคารเลโอแปรูดอง...    ประมวลภาพ 

   16 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ม.4 - 5

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และ 4 อาคารเลโอแปรูดอง...      ประมวลภาพ

  16 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศ-ค่ายคุณธรรม ป.4-6

  ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6...  ประมวลภาพ 

  16 พ.ค. 61 

วันเปิดภาคเรียน

    วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกของ    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โดยมี ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

ประมวลภาพ

15 พ.ค. 61

ต้อนรับครูใหม่

 

ประมวลภาพ

 

14 พ.ค. 61

อบรมวิจัยในชั้นเรียน

 

ประมวลภาพ

 26-30 เม.ย. 61

ทัศนศึกษาครูฮอกไกโด

 

ประมวลภาพ

25 เม.ย. 61

งานหิรัญสมโภชและมุทิตาจิต

 

ประมวลภาพ

21 เม.ย. 61

ฉลองหิรัญสมโภช

ซิสเตอร์ ดร.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ

ประมวลภาพ 

10 มี.ค. 61

AS Family Fun Fair #4

 

ประมวลภาพ

5 มี.ค. 61

ม.6 รับวุฒิบัตร

 

ประมวลภาพ

3 มี.ค. 61

รับวุฒิบัตร ปฐมวัย

 

ประมวลภาพ

2 มี.ค 61

รับใบประกาศการแข่งขันภายใน-นอก

 

ประมวลภาพ

24 ก.พ. 61

สอบเลื่อนสายเทควันโดครั้งที่ 2

 

ประมวลภาพ

22 - 23 ก.พ 61

ตรวจสุขภาพนักเรียน

 

ประมวลภาพ

14 ก.พ. 61

อำลาสถาบัน

 

ประมวลภาพ

15 ก.พ.61

เลือกตั้งสภานักเรียน

 

ประมวลภาพ

9 ก.พ. 61

แข่งขันกายบริหารอนุบาล 100 ปี สช

 

 ประมวลภาพ

6-8 ก.พ. 61

ปัจฉิมนิเทศ ม. 6

 

ประมวลภาพ

24 ม.ค. 61

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

 

ประมวลภาพ

 20 ม.ค. 61

นักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง

 

ประมวลภาพ

 18 ม.ค. 61

งานชุมนุม นร.คาทอลิค

 

ประมวลภาพ

 

 13 ม.ค. 61

วันคืนสู่เหย้า อศส

 

ประมวลภาพ

 12 ม.ค. 61

วันเด็ก

 

ประมวลภาพ

 11 - 12 ม.ค. 61

กีฬาสี

 

ประมวลภาพ

 22 ธ.ค. 60

งานคริสมาส

 

ประมวลภาพ

 20 ธ.ค. 60

สามัคคีสงเคราะห์อวยพรปีใหม่

 

ประมวลภาพ

 19 ธ.ค. 60

กิจกรรม Little School จากช่อง 9

 

ประมวลภาพ

 14 ธ.ค. 60

คำนับพระคาร์ดินัล

 

ประมวลภาพ

 

 6 - 8 ธ.ค. 60

ค่ายลูกเสือเนตรนารี

 

ประมวลภาพ

 24  พ.ย. 60

มหาธีรราชเจ้า

 

ประมวลภาพ

 23 พ.ย. 60

embarassed งานกระแสเรียกสากล innocent

 

ประมวลภาพ

 22 พ.ย. 60

ประกวดสื่อนวัตกรรม

 

ประมวลภาพ

       

2018 Copyright Assumption Suksa School Rights Reserved