การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สังคมศึกษา

เด็กหญิงครองขวัญ   วงศ์หทัยไพศาล    ม.3

รางวัล:เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สังคมศึกษา

นางสาวธัญชนก   กลิ่นจันทร์   ม.4

รางวัล: เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สังคมศึกษา

เด็กหญิงธันยาภรณ์   อนุสรณ์วงศ์ชัย   ม.3

รางวัล: เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย

นางสาวเกวลิน   เขียวอ่อน   ม.6

รางวัล: เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย

เด็กหญิงกุลกันยา   ชินพานิช   ม.3

รางวัล:เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย

นางสาวกิลตา   เทพฉิม    ม.6

รางวัล: เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของภาคกรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย

เด็กหญิงบุญยฉัตร   ภาคพรม    ม.1

รางวัล: เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1  ของภาคกรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ภาษาไทย

นางสาวนงค์ณภัทร์   ธนเมธีกรณ์    ม.6

รางวัล: เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของประเทศ

การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น

เด็กหญิงศศิชญาภรณ์  เตือนตรานนท์  ป.2/1

รางวัล:เหรียญเงินประเภทห่วง

การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น

การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น

เด็กหญิงศศิชญาภรณ์  เตือนตรานนท์  ป.2/1

รางวัล: เหรียญทองแดงประเภททักษะ

การแข่งขัน: ยิมนาสติก ประเภทริบบิ้น