การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงจตุพร        หล่อเวสารัชกร  ม.3/1

เด็กหญิงภาสิตา     ธัญนันทน์  ม.3/1

เด็กหญิงอรุชา       พนัสโณทัย  ม.3/1

เด็กหญิงอัญชิษฐา   รัตนพิทักษ์  ม.3/1      (แถวล่าง)

รางวัลเกียรติบัตรชมเชยอันดับ 1

การประกวด Group shot มหัศจรรย์ Reading Volunteers @ AS School

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงศิรภัสสร   ว่องนราธิวัฒน์  ม.3/1

เด็กหญิงกาจนา     ศรีรุ่งเรืองชัย  ม.3/1

เด็กหญิงณัชชา      จิรธนัง  ม.3/1

เด็กหญิงธนวรรณ      ทินกร ณ อยุธยา ม.3/1

เด็กหญิงปพิชญา    ชาวชะไว ม.3/1        (แถวบน)

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมหนังสือที่ระลึก

การประกวด Group shot มหัศจรรย์ Reading Volunteers @ AS School

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงพิมพ์ชนก   มั่นคง  ม.3/1

เด็กหญิงศุภาพิชญ์   มูลบรรจง  ม.3/1

เด็กหญิงรัศมิ์ภัชสรณ์ จันทิชัย  ม.3/1

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา   อาชาไอศวรรย์ ม.3/1

เด็กหญิงอาณุจิรา     อยู่มีสุข  ม.3/1

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมหนังสือที่ระลึก

การประกวด Group shot มหัศจรรย์ Reading Volunteers @ AS School

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงอริสา        แซ่เตีย ป.5/1

เด็กหญิงยูริ           จารุอำไพแสง ป.6/1

เด็กหญิงเขมาพร     เลิศเจริญพร ป.6/3

เด็กหญิงทิตา         ปะจันทบุตร ม.1/1

เด็กหญิงชุติมา       แก้วโคกหวาย ม.2/3

เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลีลานุชภิญโญ ม.3/3

นางสาวศศินันท์     ภารสุวรรณ์ ม.5/1

นางสาวฎัฎฐา        งามศรีวิเศษ ม.6/6

นางสาวฐิติรัตน์       กาญจน์ธีรโชติ ม.6/6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันประกวดคัดลายมือ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงสุตินันท์    บุญทองรุ่งทวี  ป.6/1

เด็กหญิงศุภริสา     เหมหวล        ป.6/3

เด็กหญิงธนภร      ลอยไสว         ม.3/1

เด็กหญิงชลธิชา     ยังวิวัฒน์      ม.3/2

นางสาวศศินันท์     ภารสุวรรณ์   ม.5/1

นางสาวพิสชา        ใสส่อง        ม.6/7

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ 

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก งานวิชาการเขต 1

เด็กหญิงภัทร์ภร    พงษ์ศุภภัค ป.3/1

เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทินวัฒน์ ป.3/1

เด็กหญิงนิชาภา     จรัสพัฒน์ ป.3/2

เด็กหญิงสุชาดา     เบญจโลหะกะ ป.3/2

เด็กหญิงปรัชพร    ชวยโชคสกุล ป.3/3

เด็กหญิงวริศรา     ชัยประสิทธิอมร ป.3/3

เด็กหญิงชวิศา      ไกรสกุลเกตุ ป.3/3

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กีรติมงคลวัฒน์ ป.3/3

เด็กหญิงณัฐณิชา   สีขาว ป.3/4

เด็กหญิงสุธีธิดา     ปะวันจะ ป.3/4

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก งานวิชาการเขต 1

เด็กหญิงปลายฟ้า   ลือวิโรจน์ ม.2/1

เด็กหญิงภัณฑิรา    ศุภทวีวุฒิ ม.2/2

เด็กหญิงอุษณีย์มาศ ฉันทนาวรวัฒน์ ม.2/4

เด็กหญิงภาสิตา      ธัญนันทน์ ม.3/1

เด็กหญิงรัศมิ์ภัชสรณ์ จันทิชัย ม.3/1

เด็กหญิงกัญญาวีร์   พุฒิสกุลวงศ์ ม.3/2

เด็กหญิงอนัญญา    รัตนกิจกุล ม.3/2

เด็กหญิงธันยาภรณ์  อนุสรณ์วงศ์ชัย ม.3/2

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เชื้อกสิการ ม.3/2

เด็กหญิงนภามณี     อาเก็บ ม.3/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก งานวิชาการเขต 1

เด็กหญิงอัญญิกา อรรถกุลกิจการ ป.6/1

เด็กหญิงสุตินันท์  บุญทองรุ่งทวี ป.6/1

เด็กหญิงชวัลรัชญ์ ช่วยชู ป.6/1

เด็กหญิงอังศวีร์    รุ่งวิทยาวุฒิกุล ป.6/1

เด็กหญิงนิชาภา    สุขสิงห์ ป.6/1

เด็กหญิงณิฏฐณิชา โฆษิตวิวรรธน์ ป.6/2

เด็กหญิงรินทร์ลภัส เดชาไพบูลย์ ป.6/2

เด็กหญิงธนัชชา      ธำรงพงษ์พิพัฒน์ ป.6/3

เด็กหญิงกันต์นิษฐา อัศวชุติธำรง ป.6/3

เด็กหญิงเบญญพร  รัตนไกรศร ป.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สังคมศึกษา

นางสาวณัฐมล   สุรีย์อำนวยพร   ม.5

รางวัล: เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน: วัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สังคมศึกษา

นางสาวปิยะธิดา   บูรณะเทพ   ม.4

รางวัล: เกียรติบัตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร