การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงณัฐารีย์      เจียมจรัสสิน ป.6/2

เด็กหญิงธนภรณ์       สุขแสนเจริญ ป.6/2

เด็กหญิงรินทร์ลภัส   เดชาไพบูลย์ ป.6/2

เด็กหญิงกันต์นิษฐา   อัศวชุติธำรง ป.6/3

เด็กหญิงสุภัทตรา     ปลื้มไธสง ป.6/2          (แถวล่าง)

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงสุภัทตรา     ปลื้มไธสง  ป.6/2

รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงเบญญพร    รัตนไกรศร ป.6/3

รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงชัญญานุช  รอดสาตรา ป.3/4

รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงวชิรญาณ์    ทินวัฒน์ ป.3/1

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงอนัญญา    รัตนกิจกุล ม.3/2

เด็กหญิงธันยาภรณ์    อนุภรณ์วงศ์ชัย ม.3/2

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เชื้อกสิการ ม.3/2

เด็กหญิงกัญญาวีร์    พุฒิสกุลวงศ์ ม.3/2

เด็กหญิงสิริกร        โศภิษฐกมล ม.3/2

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (หอคอยทรงพลัง)

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงกรณ์ภัสสร   กนกวิบูลย์ศรี ป.3/4

เด็กหญิงชัญญานุช  รอดสาตรา ป.3/4

เด็กหญิงพาขวัญ     ขจรกลิ่น ป.3/3

เด็กหญิงมณฑิชา        พรนิยมประทีป ป.3/4

เด็กหญิงอาภาพัชร์    วิริยกุลชินวุฒิ ป.3/3

รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพัดลมจิ๋วจากขวดน้ำพลาสติก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กหญิงปุญญาภา  วังคำหมื่น ป.2/1

เด็กหญิงรุจาภัส     วังคำหมื่น ป.2/2

เด็กหญิงธนภรณ์    ลี้จากภัย ป.6/1

ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กหญิงญาณิศา   ช่างทำ ป.1/1

เด็กหญิงปุญญาภา วังคำหมื่น ป.2/1

เด็กหญิงกชพรรณ  ดิษฐานารี ป.2/1

เด็กหญิงรุจาภัส    วังคำหมื่น ป.2/2

เด็กหญิงนิชาภา    จรัสพัฒน์ ป.3/2

เด็กหญิงอัฒฑ์ฐา   อุรุเหมานนท์ ป.3/4

เด็กหญิงลภัสรดา   ม่วงมี ป.4/1

เด็กหญิงวิรดี        เลขาชินบุตร ป.5/1

เด็กหญิงอริญญา     ศิริวัฒนาโกศล ป.5/2

เด็กหญิงอัญญิกา    อรรถกุลกิจการ ป.6/1

เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร นักเรียนสามารถทำคะแนน ได้ถึง70% ขึ้นไป

การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19/2561

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กหญิงธนภรณ์   ลี้จากภัย ป.6/1

ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ และทุนการศึกษา 3,000 บาท

การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19/2561