โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 515
1. เด็กหญิงพรนัชชา วิวัฒน์บุตรสิริ ชั้น ม.3/1 
2. เด็กหญิงณัชชา จักราบาตร ชั้น ม.3/1 
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์ กรีดกราย ชั้น ม.3/3 
4. เด็กหญิงปิยวรรณ จัดวงษ์ ชั้นม.3/4 
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กฤษณะสมิต ชั้น ม.3/4

รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง)

จากการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68