การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงณัฐธิดา    กาญจนโนภาส   ป.2/1

- โล่และเกียรติบัตรรางวัลเกียรติคุณ

ผู้ตั้งปณิธานความดีทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน ๑ ปณิธานความดี เพื่อแม่

- รางวัลเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบดีเด่น ปี 2018

งานเดินพรมแดงและเดินแบบ รักษ์ผ้าไทย รายการ AEYRISTA CLUB ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ฮิต: 719