การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงวริศรา        จำรัสสกุล   ป.6/3

เด็กหญิงธวิณพร      ศิริถาวรสันติ์   ม.1/1

เด็กหญิงญาณิศา      บุญยะ  ม.1/1

เด็กหญิงอะนาลิส     ฉัตรฐาสุวรรณ์ บอสเวลล์   ม.1/1

รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร และ gift voucher มูลค่า 4,000 บาท

การประกวด wacoal bloom dancing contest ปีที่ 2 ในรุ่นอายุ 12 – 14 ปี

ฮิต: 831