การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงพิมพ์พิศา   นวกิจวิบูลย์   ป.5/1

รางวัล ICONSIAM SMART GIRL พร้อมของที่ระลึก

ทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิง ในโครงการทูตน้อยไอคอนสยามปีที่ 3

สืบสานความเป็นไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ฮิต: 834