การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงทอฝัน      เลิศวรรณวิทย์   ป.6/3

โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

ทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิง ในโครงการทูตน้อยไอคอนสยามปีที่ 3

สืบสานความเป็นไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ฮิต: 806