การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาศิลปะ)

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อาชาไอศวรรย์   ม.3/1

เด็กหญิงครองขวัญ   วงศ์หทัยไพศาล   ม.3/1

นางสาวณัชชา       ศุภเสรีสกุล   ม.5/3

นางสาวเบญญาภา   อภิสิทธิ์ชัยสกุล   ม.6/6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

ฮิต: 757