การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาศิลปะ)

เด็กหญิงพิฐชญาณ์   ลิมป์ธีระกุล   ป.3/1

เด็กหญิงดารวันต์    ดิษฐะบำรุง   ป.3/1

เด็กหญิงไอศิกา      พลบุตร   ป.6/2

เด็กหญิงกันต์นิษฐา  อัศวชุติธำรง   ป.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

ฮิต: 1613