การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพิมพ์มาดา  ม่วงสอนเขียว   ม.4/1

นางสาวพิชญานิน    โรจน์มหามงคล   ม.4/2

นางสาวศศิวิมล       ปภาวัฒนานนท์   ม.4/3

นางสาวมนสุภัค    สุพรหมธีรกูร   ม.5/1

รางวัลเกียรติบัตรชมเชย

การประกวด S.G K - POP Cover Dance Contest 2018

งานสัปดาห์ดนตรีเซนต์คาเบรียล S.G. Music Festival 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ฮิต: 835