โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 534

นางสาวพิมพ์มาดา  ม่วงสอนเขียว   ม.4/1

นางสาวพิชญานิน    โรจน์มหามงคล   ม.4/2

นางสาวศศิวิมล       ปภาวัฒนานนท์   ม.4/3

นางสาวมนสุภัค    สุพรหมธีรกูร   ม.5/1

รางวัลเกียรติบัตรชมเชย

การประกวด S.G K - POP Cover Dance Contest 2018

งานสัปดาห์ดนตรีเซนต์คาเบรียล S.G. Music Festival 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย