การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวพลอยตะวัน บุตรดาพงษ์   ม.6/1

นางสาวมิยู            ทากูจิ   ม.6/3

นางสาวสุชานาถ     อำมฤต   ม.6/6

นางสาวกรวณิชช์    พานิชเจริญ   ม.6/7

นางสาวนิชกานต์    ลือชัยเฉลิมสุข   ม.6/8

นางสาวมายธิดา     วาสี   ม.6/8

นางสาวปรียาวัธน์   เพียนทอง   ม.6/8

รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3

การประกวด S.G K - POP Cover Dance Contest 2018

งานสัปดาห์ดนตรีเซนต์คาเบรียล S.G. Music Festival 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ฮิต: 947