การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเจินหลิง   ขะพินิจ ม.4/2

นางสาวปิยธิดา    ชูชื่น ม.4/4

นางสาวอนัญญา   อุประ ม.4/4

นางสาวไพรำ      จันตระกูล ม.4/4

นางสาวรมิดา      แสงกิติโกมล ม.4/5

นางสาวรัชชดา    นิลกำแหง ม.5/1

นางสาวศุภกร     วรปิยวัฒน์ ม.5/3

นางสาวเวรุริยา    สุชิน ม.5/3

นางสาวยุวรินทร์   รตนะสิริโรจน์ ม.5/4

นางสาวธันย์ชนก  ปัฐน์บวรมงคล ม.5/5

นางสาวภัทราพร  พิกุลทอง ม.5/5

นางสาวอังศุวาล   อุปถัมป์ ม.5/5

นางสาวนุชนาฎ    ทองศรีเกตุ ม.6/8

นางสาวนันท์นภัส รุ่งภาสกร ม.6/8

ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขัน ร้องเพลงสากลประสานเสียงภาษาอังกฤษ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

ฮิต: 903