การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงณัชชา        จิรธนัง ม.3/1

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา    อาชาไอศวรรย์ ม.3/1

นางสาวอรุชา         ศรีกาลรา ม.4/3

นางสาวนินนี่          ดาวลอย ม.5/4

นางสาวนงค์ณภัทร์   ธนเมธีกรณ์ ม.6/2   (แถวบน)

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

ฮิต: 827