การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงณัฐารีย์      เจียมจรัสสิน ป.6/2

เด็กหญิงธนภรณ์       สุขแสนเจริญ ป.6/2

เด็กหญิงรินทร์ลภัส   เดชาไพบูลย์ ป.6/2

เด็กหญิงกันต์นิษฐา   อัศวชุติธำรง ป.6/3

เด็กหญิงสุภัทตรา     ปลื้มไธสง ป.6/2          (แถวล่าง)

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

ฮิต: 922