การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงเบญญพร    รัตนไกรศร ป.6/3

รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ฮิต: 830