การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงวชิรญาณ์    ทินวัฒน์ ป.3/1

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ

การประกวดคัดลายมือภาษาจีน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ฮิต: 855