การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงอนัญญา    รัตนกิจกุล ม.3/2

เด็กหญิงธันยาภรณ์    อนุภรณ์วงศ์ชัย ม.3/2

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เชื้อกสิการ ม.3/2

เด็กหญิงกัญญาวีร์    พุฒิสกุลวงศ์ ม.3/2

เด็กหญิงสิริกร        โศภิษฐกมล ม.3/2

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (หอคอยทรงพลัง)

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้างการเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

ฮิต: 868