การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงกรณ์ภัสสร   กนกวิบูลย์ศรี ป.3/4

เด็กหญิงชัญญานุช  รอดสาตรา ป.3/4

เด็กหญิงพาขวัญ     ขจรกลิ่น ป.3/3

เด็กหญิงมณฑิชา        พรนิยมประทีป ป.3/4

เด็กหญิงอาภาพัชร์    วิริยกุลชินวุฒิ ป.3/3

รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพัดลมจิ๋วจากขวดน้ำพลาสติก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ฮิต: 867