โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 552

เด็กหญิงกรณ์ภัสสร   กนกวิบูลย์ศรี ป.3/4

เด็กหญิงชัญญานุช  รอดสาตรา ป.3/4

เด็กหญิงพาขวัญ     ขจรกลิ่น ป.3/3

เด็กหญิงมณฑิชา        พรนิยมประทีป ป.3/4

เด็กหญิงอาภาพัชร์    วิริยกุลชินวุฒิ ป.3/3

รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องพัดลมจิ๋วจากขวดน้ำพลาสติก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ