การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กหญิงปุญญาภา  วังคำหมื่น ป.2/1

เด็กหญิงรุจาภัส     วังคำหมื่น ป.2/2

เด็กหญิงธนภรณ์    ลี้จากภัย ป.6/1

ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ

ฮิต: 832