การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เด็กหญิงญาณิศา   ช่างทำ ป.1/1

เด็กหญิงปุญญาภา วังคำหมื่น ป.2/1

เด็กหญิงกชพรรณ  ดิษฐานารี ป.2/1

เด็กหญิงรุจาภัส    วังคำหมื่น ป.2/2

เด็กหญิงนิชาภา    จรัสพัฒน์ ป.3/2

เด็กหญิงอัฒฑ์ฐา   อุรุเหมานนท์ ป.3/4

เด็กหญิงลภัสรดา   ม่วงมี ป.4/1

เด็กหญิงวิรดี        เลขาชินบุตร ป.5/1

เด็กหญิงอริญญา     ศิริวัฒนาโกศล ป.5/2

เด็กหญิงอัญญิกา    อรรถกุลกิจการ ป.6/1

เหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร นักเรียนสามารถทำคะแนน ได้ถึง70% ขึ้นไป

การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19/2561

ฮิต: 828