การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงจตุพร        หล่อเวสารัชกร  ม.3/1

เด็กหญิงภาสิตา     ธัญนันทน์  ม.3/1

เด็กหญิงอรุชา       พนัสโณทัย  ม.3/1

เด็กหญิงอัญชิษฐา   รัตนพิทักษ์  ม.3/1      (แถวล่าง)

รางวัลเกียรติบัตรชมเชยอันดับ 1

การประกวด Group shot มหัศจรรย์ Reading Volunteers @ AS School

ฮิต: 880