การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงศิรภัสสร   ว่องนราธิวัฒน์  ม.3/1

เด็กหญิงกาจนา     ศรีรุ่งเรืองชัย  ม.3/1

เด็กหญิงณัชชา      จิรธนัง  ม.3/1

เด็กหญิงธนวรรณ      ทินกร ณ อยุธยา ม.3/1

เด็กหญิงปพิชญา    ชาวชะไว ม.3/1        (แถวบน)

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมหนังสือที่ระลึก

การประกวด Group shot มหัศจรรย์ Reading Volunteers @ AS School

ฮิต: 733