โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 515

เด็กหญิงศิรภัสสร   ว่องนราธิวัฒน์  ม.3/1

เด็กหญิงกาจนา     ศรีรุ่งเรืองชัย  ม.3/1

เด็กหญิงณัชชา      จิรธนัง  ม.3/1

เด็กหญิงธนวรรณ      ทินกร ณ อยุธยา ม.3/1

เด็กหญิงปพิชญา    ชาวชะไว ม.3/1        (แถวบน)

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมหนังสือที่ระลึก

การประกวด Group shot มหัศจรรย์ Reading Volunteers @ AS School