โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา IDLine:assumpsuksa, Email:assumpsuksa@gmail.com, Facebook:assumptionsuksa.as, โทร.02-630-6063

ฮิต: 581

เด็กหญิงอัญญิกา อรรถกุลกิจการ ป.6/1

เด็กหญิงสุตินันท์  บุญทองรุ่งทวี ป.6/1

เด็กหญิงชวัลรัชญ์ ช่วยชู ป.6/1

เด็กหญิงอังศวีร์    รุ่งวิทยาวุฒิกุล ป.6/1

เด็กหญิงนิชาภา    สุขสิงห์ ป.6/1

เด็กหญิงณิฏฐณิชา โฆษิตวิวรรธน์ ป.6/2

เด็กหญิงรินทร์ลภัส เดชาไพบูลย์ ป.6/2

เด็กหญิงธนัชชา      ธำรงพงษ์พิพัฒน์ ป.6/3

เด็กหญิงกันต์นิษฐา อัศวชุติธำรง ป.6/3

เด็กหญิงเบญญพร  รัตนไกรศร ป.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”