การแข่งขัน: เวทคณิต ม.1- ม.3

เด็กหญิงกุลกันยา ชินพานิช นักเรียนชั้น ม.3/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง)

การแข่งขันเวทคณิต ม.1- ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

การแข่งขัน: การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3

1. เด็กหญิงพรนัชชา วิวัฒน์บุตรสิริ ชั้น ม.3/1 
2. เด็กหญิงณัชชา จักราบาตร ชั้น ม.3/1 
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์ กรีดกราย ชั้น ม.3/3 
4. เด็กหญิงปิยวรรณ จัดวงษ์ ชั้นม.3/4 
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กฤษณะสมิต ชั้น ม.3/4

รางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง)

จากการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

การแข่งขัน: การสอบแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6

นางสาวกิลตา เทพฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง)

การสอบแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงณัฐธิดา    กาญจนโนภาส   ป.2/1

- โล่และเกียรติบัตรรางวัลเกียรติคุณ

ผู้ตั้งปณิธานความดีทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน ๑ ปณิธานความดี เพื่อแม่

- รางวัลเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบดีเด่น ปี 2018

งานเดินพรมแดงและเดินแบบ รักษ์ผ้าไทย รายการ AEYRISTA CLUB ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงวริศรา        จำรัสสกุล   ป.6/3

เด็กหญิงธวิณพร      ศิริถาวรสันติ์   ม.1/1

เด็กหญิงญาณิศา      บุญยะ  ม.1/1

เด็กหญิงอะนาลิส     ฉัตรฐาสุวรรณ์ บอสเวลล์   ม.1/1

รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร และ gift voucher มูลค่า 4,000 บาท

การประกวด wacoal bloom dancing contest ปีที่ 2 ในรุ่นอายุ 12 – 14 ปี

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงพิมพ์พิศา   นวกิจวิบูลย์   ป.5/1

รางวัล ICONSIAM SMART GIRL พร้อมของที่ระลึก

ทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิง ในโครงการทูตน้อยไอคอนสยามปีที่ 3

สืบสานความเป็นไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชานาฎศิลป์)

เด็กหญิงทอฝัน      เลิศวรรณวิทย์   ป.6/3

โล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

ทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิง ในโครงการทูตน้อยไอคอนสยามปีที่ 3

สืบสานความเป็นไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาศิลปะ)

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อาชาไอศวรรย์   ม.3/1

เด็กหญิงครองขวัญ   วงศ์หทัยไพศาล   ม.3/1

นางสาวณัชชา       ศุภเสรีสกุล   ม.5/3

นางสาวเบญญาภา   อภิสิทธิ์ชัยสกุล   ม.6/6

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

การแข่งขัน: 5 วิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (รายวิชาศิลปะ)

เด็กหญิงพิฐชญาณ์   ลิมป์ธีระกุล   ป.3/1

เด็กหญิงดารวันต์    ดิษฐะบำรุง   ป.3/1

เด็กหญิงไอศิกา      พลบุตร   ป.6/2

เด็กหญิงกันต์นิษฐา  อัศวชุติธำรง   ป.6/3

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี

งาน “วิชาการเขต 1 เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ยุค 4.0 สู่ 350 ปี มิสซังสยาม”

เนื้อหาอื่นๆ...