ได้รับการประกาศเกียรติคุณ : คนดีต้นแบบของสังคมไทย

รางวัล: ถ้วยรางวัลกินนรีทอง พร้อมเกียรติบัตร

โครงการ: ยกย่องสร้างสรรค์ “กินรีทอง” คนดีต้นแบบของสังคมไทย

เด็กหญิงณัฐธิดา กาญจโนภาส  ป.2/1