การแข่งขัน: ตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล: เกียรติบัตรชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ