การแข่งขัน: Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ