การแข่งขัน: สุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2