การแข่งขัน: Cover Dance ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ

การแข่งขัน: ตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัล: เกียรติบัตรชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ

การแข่งขัน: สุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล: เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2