การแข่งขัน: ทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 5 ประเภทเล่านิทาน

รางวัล: เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ / คอร์สเรียนภาษาจีนมาตรฐาน มูลค่า 15,000 บาท

ฮิต: 598