การแข่งขัน: ทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 5 ประเภทร้องเพลงจีน

รางวัล: เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ / คอร์สเรียนภาษาจีนมาตรฐาน มูลค่า 13,500 บาท

การแข่งขัน: ทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 5 ประเภทเล่านิทาน

รางวัล: เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ / โล่ประกาศเกียรติคุณ / คอร์สเรียนภาษาจีนมาตรฐาน มูลค่า 15,000 บาท