การแข่งขัน: อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขัน: คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1 –ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 – ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง