การแข่งขัน: อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4– ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: เรียงถ้อยร้อยความ ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: เรียงถ้อยร้อยความ ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง