การแข่งขัน: ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1–ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: การประกวดมารยาทไทย ม.1– ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขัน: คีตะมวยไทย ม.1–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน: การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 – ม.3

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขัน: การประกวดมารยาทไทย ม.4 – ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

การแข่งขัน: การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4–ม.6

รางวัล: เกียรติบัตรเหรียญทองแดง