การแข่งขันทักษะภาษาจีน

      โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนว่ามีความสำคัญในยุคปัจจุบัน จึงได้ส่งเสริมทักษะทางภาษา และมีการจัดแข่งขันคัดอักษรจีนในระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 – 19  กรกฎาคม  2562 โดยสมาคม OKLS เป็นผู้ตัดสิน นักเรียนได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล ดังนี้
     
     
     
     
ฮิต: 66