การจัดแข่งขันคัดอักษรจีนระดับส่วนกลาง

    ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคัดอักษรจีนกับนักเรียนที่เรียนจากโรงเรียนหรือสถานบันต่างๆ โดยสถาบัน OKLS เป็นผู้จัดการแข่งขัน ผลการแข่งขันนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ได้รับ 6 รางวัล ดังนี้
   

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

      โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนว่ามีความสำคัญในยุคปัจจุบัน จึงได้ส่งเสริมทักษะทางภาษา และมีการจัดแข่งขันคัดอักษรจีนในระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 – 19  กรกฎาคม  2562 โดยสมาคม OKLS เป็นผู้ตัดสิน นักเรียนได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล ดังนี้