การแข่งขัน: เวทคณิต ม.1- ม.3

เด็กหญิงกุลกันยา ชินพานิช นักเรียนชั้น ม.3/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับเหรียญทอง)

การแข่งขันเวทคณิต ม.1- ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

ฮิต: 1065