วันศุกร์ที่ 3สิงหาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 จำนวน 546คนพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์ผ้า มิวเซียมสยาม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ โดยนักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติ ความเป็นมาของประเทศไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและใช้ทักษะชีวิตทางสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข