วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความดีด้วยหัวใจถวายในหลวง เวลา 14.00 – 15.40 น.โดยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาตั้งแต่ทางเดินประตู 1 ถึงประตู 3 ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี