เด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี เป็นช่วงวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ง่าย เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันโรคยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ ย่อมส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็กแผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม เด็กปฐมวัย ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ ประจำ ปีการศึกษา 2561