วันที่ 25 –29 มิถุนายน 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดภายในงานมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้หลากหลาย การประกวดแต่งคำขวัญ แต่งคำประพันธ์ การประกวดวาดภาพระบายสีประกวดคัดลายมือ ฯลฯโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย พัฒนาทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียนซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี