ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุม กับ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เขต 1 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา วันที่ 20 มิถุนายน 2561