ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61